På gång…

Årsmöte i Landvetter biodlarförening 2019

Tid                   onsdag 27 nov kl 19.00

Lokal               Träffpunkten i Landvetter, Idrottsvägen 4 B

Alla medlemmar är välkomna till föreningens årsmöte med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.

Efter årsmötesförhandlingarna, som vi tror kan klaras av på kort tid, äter vi smörgåstårta och dricker kaffe m.m. och pratar om biodling och annat.

Du som är närvarande och lämnat in din årsrapport deltar också i en utlottning av en bidrottning.

Årsrapporten finns att hämta på SBRs hemsida eller i Bitidningen september 2019. Varje rapport behandlas konfidentiellt och makuleras så snart siffrorna förts in i en sammanställning som skickas till förbundskansliet. Du kan lämna rapporten till Börje Johansson vid mötet den 13 nov eller på årsmötet. Du kan också skicka den till  borje.bj@telia.com

Vi ser gärna att du anmäler ditt deltagande senast den 24 nov till Ulf Langton,

ulf.langton@gmail.com

Följande punkter kommer att behandlas under årsmötet.

 • Mötet öppnas
 • Val av mötespresidum (ordförande, sekreterare och två justeringsmän)
 • Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens ekonomiska redovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Redogörelse för skrivelser från distrikt/förbund
 • Behandling av motioner och styrelseförslag
 • Förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 • Val av ordförande på ett år
 • Val av övriga ledamöter på ett respektive två år
 • Val av ersättare i styrelsen på ett år
 • Val av en revisor och en suppleant på ett år
 • Val av valberedning, minst en person, på ett år
 • Val av två ombud och två ersättare till distriktets årsmöte
 • Val av ordförande i honungsbedömningskommittén respektive sjukdomskommittén
 • Beslut om årsavgift till föreningen för 2021 för fullbetalande medlem, familjemedlem respektive juniormedlem
 • Övrig information
 • Mötet avslutas

Styrelsen föreslår att årsavgiften ska vara oförändrat 50 kronor för varje medlemskategori.

Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen kommer att finnas tillgängliga under årsmötet. Vill du se handlingarna innan kan du kontakta Börje Johansson,  borje.bj@telia.com

Varmt välkommen till årsmötet

Styrelsen i Landvetter Biodlarförening

______________________________________

Föredrag med Börje Blomster

Tid                       Onsdag 13 Nov kl 18.30

Plats                   Träffpunkten i Landvetter Idrottsvägen 4 B

Alla medlemmar med respektive är välkomna till ett föredrag av Börje Blomster

Fakta och skrönor om Biodling

En biodlarresa i Sverige under 100 år

Men också världen runt och särskilt till Tanzania

Vi kommer att bjuda på lättare förtäring och föredraget är helt gratis.

Men dock så vill vi ha er anmälan senast 10 nov 2019 för att kunna planera  inköp

Anmälan till avobillberg@live.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen, Landvetter biodlarförening

__________________________________________________

Medlemsmöte  Söndag 13 okt 2019 kl. 12.00

Plats: Ulf Langton, Dörravägen 18 i Björröd

Vi träffas för att prata om den gångna bisäsongen. Vi har också några programpunkter.

Varroabehandling med oxalsyra

Ulf visar hur behandlingen går till.

Han delar också ut färdigblandad oxalsyra att ta med hem för behandling av egna samhällen.

Meddela Ulf på mejl ulf.langton@gmail.com om du vill ta med oxalsyra hem, så blandar han till för det antal samhällen du anmäler. Ta med en pet-flaska eller liknande.

Honungsavsmakning

Ta väldigt gärna med dig en burk av din egen honung till mötet och låt andra smaka på den, så får du också smaka på deras honung. Detta brukar vara ett uppskattat inslag.

Honungsbedömning

Om du vill ha en mer formell bedömning av din honung så har föreningen en utsedd honungsbedömningskommitté, som består av Jörel Saeland, Ulf Langton och Vojto Svoboda. Kommittén utför bedömning enligt särskilt protokoll. Det är nödvändigt att ha en godkänd bedömning för att få lov att beställa och använda SBR Biodlarnas etiketter.

Vid bedömningen värderas honungen vad gäller renhet, konsistens, lukt, smak, färg och vattenhalt.

Om du vill få din honung bedömd ska du ta med en anonym honungsburk i glas eller plast till mötet och lämna den till någon förtroendevald som numrerar den och lämnar den till kommittén.

Du kan läsa mer om honungsbedömning här: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2017/04/Honungsbedömningsreglemente-160918.pdf.

Ta med ett honungsbedömningskort som du kan skriva ut härifrån:  https://www.biodlarna.se/app/uploads/2019/01/Honungsbedömningskort-2017.pdf.

Bedömningen genomförs på plats så du behöver inte ta med något frankerat kuvert.

Medlemsmöte 2019-06-16 : Frågor och svar

Tid: Söndagen den 16 juni kl. 13.00

Plats: Hos Anna Englund, Hällesåkersvägen 300

Det är dags för en nybörjarträff igen, denna gång hos Anna Englund i Hällesåker.
Du som är ny eller känner dig ny som biodlare är hjärtligt välkommen att diskutera läget i bigården och ha möjlighet att ställa frågor till några av våra mest erfarna medlemmar.
Anmäl dig till anna.k.englund@hotmail.com senast den 12/6.

Då det är ont om parkeringsmöjligheter och för miljöns skull är det bra om vi kan samåka i den mån det går!

Medlemsmöte : Att göra en avläggare

Tid: Söndag den 2 juni kl. 12.00
Plats: Hos Ulf Langton, Dörravägen 18

Mötet är ett av de praktiska momenten i biodlarkursen som genomförs detta år. Men alla medlemmar är välkomna.

Ulf kommer att visa hur man gör en avläggare på ett enkelt sätt. Det blir en avläggare som får dra upp en egen drottning.

Passa på att komma och träffa alla nya engagerade biodlare från kursen. Föreningen bjuder på fika.

Det är lite ont om parkeringsplatser hos Ulf så försök att samåka. Kör till parkeringen närmast Sporthallen i Landvetter Centrum så kan vi ses där och samåka hem till Ulf.

2019-05-26

Jordbruksverket har nu publicerat de nya områdena för smittförklaring avseende amerikansk yngelröta. Beslutet finns här:

http://www.jordbruksverket.se/download/18.b14954b16ab3bd5dd3e4728/1558010721079/2019-034.pdf

och kartorna med skydds- och övervakningsområden finns här:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn/skyddsrespektiveovervakningsomradenmedavseendepaamerikanskyngelrota.4.241de21616a7b39633c19566.html

Det som kräver tillstånd är när man vill flytta bin och redskap ut ur ett smittförklarat område.

Något beslut om nya varroazoner har däremot inte kommit ännu, så det gamla gäller fortfarande. Men eftersom i s